Изтегли безплатано Паркинг асистент "Мобилна синя зона"

Мобилна синя зона

Условия на ползване

Осъществявайки достъп и използвайки този сайт, вие безусловно се съгласявате със следните условия на ползване:


Авторски права и търговски марки

Освен в случаите, когато това е изрично посочено, съдържанието на този сайт, включително, но не само, текстовете и изображенията, са собственост на Бианор. Всички търговски марки, които са споменати или към които препраща този сайт, са собственост на съответния техен притежател. Нищо на Сайта не следва да се разглежда пряко или косвено като предоставяне на лиценз или право върху търговската марка или патента на тези имена, снимки и/или лога на Вас, или на друга трета страна.


Използване на материали от този сайт

Нищо, което се съдържа в този сайт, не трябва да се възприема или тълкува като лицензиране или предоставяне на право за ползване на авторско право, патент или търговска марка, притежавана от Бианор или трета страна. Този сайт и неговото съдържание, включително, но не само, графични изображения, аудио, видео, html код и текст, не може да се копират или разпространяват по никакъв начин без предварително писмено съгласие от Бианор. Като изключение можете да показвате и отпечатвате едно копие на материалите от всеки компютър само за ваше лично ползване с нетърговска цел, като за това е необходимо да не променяте материала по никакъв начин и да запазите всички бележки за авторски права и търговски марки.
За ползването на сайта не е необходима изрична регистрация. За изтегляне на програмата „Мобилна синя зона” регистрацията е задължителна, като от Вас се изисква да въведете единствено адрес на електронна поща.
Като потребител Вие сте изцяло отговорен за поддържането на поверителността на потребителско Ви име и парола и за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трети страни.
При изказване на мнение в bluezone.bianor.com Вие се съгласявате мнението Ви да бъде публикувано, разпространявано и използвано от който и да е притежаван или управляван от Бианор сайт, като за това Бианор не дължи възнаграждение на автора.
Бианор има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.
Предоставената от Вас информация няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица.
Програмата, който Ви предоставяме за изтегляне – Паркинг-асистент „Мобилна синя зона”, е напълно безплатна и може да се ползва от потребителите ни само за лично ползване и с нетърговска цел.
В случай, че Вие разполагате с информация, че тази програма или части от нея се предлагат от трети лица срещу заплащане или по какъвто и да е друг възмезден начин, Ви молим да ни уведомите незабавно на следния e-mail адрес:
bluzeone@bianor.com или на който и да е от посочените на интернет страницата ни контакти.
Бианор има право да поставя на страниците на сайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. Бианор не контролира тези cookies.
Бианор може да изпраща cookies и проследяващи файлове.
Бианор не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.


Използване на събраната информация от Бианор. Промени в информацията от потребителите

Бианор има право да използва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
Описаните по-горе цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Бианор.
Бианор не носи отговорност, в случай че попълнените данни от Вас са неверни и с това Вие сте нанесъл вреда на трето лице.
Вие имате право чрез използване на потребителското си име и парола на достъп до събраната за Вас при регистрацията информация, съхранявана в клиентския Ви профил. Вие имате право да нанасяте корекции в тази информация при спазване на изискванията на настоящите правила.
Бианор се задължава да Ви предоставя по всяко време възможност чрез промяна на настройките на Вашия клиентски профил или чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

Гаранции и отговорности

Информацията на този сайт се предоставя безплатно и трябва да се ползва само с информативна цел. Възможно е препратки от този сайт да сочат към сайтове и услуги, които не се поддържат от Бианор. Бианор не поема никаква отговорност за съдържанието на тези сайтове. Предоставянето на препратка към друг сайт не трябва да се тълкува като препоръка. Използването на информация от този сайт или от сайт, към който този препраща, става изцяло на ваша отговорност и ваш риск. Бианор по никакъв начин не гарантира за съдържанието на този сайт и не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация, от прекъсване на бизнес или други щети, произтекли от употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Бианор не носи отговорност при блокиране на мобилния Ви телефонен апарат в случай на несъвместимост на програмата „Мобилна синя зона” с мобилния телефон, на който е инсталирана.
Бианор не носи отговорност при проблеми и грешки в системата за паркиране „Синя зона”, които може да се дължат както на грешки при функциониране на самата система, така и на грешки и/или проблеми във функционирането на съответния мобилен оператор, посредством който се пуска SMS съобщението. Тази система функционира чрез изпращане на SMS съобщение за предварително заплащане на паркиране в „Синя зона”, след получаване на SMS за заплащане на паркиране, автоматично изпраща на заплатилия потребител SMS, в който се потвърждава плащането и времето, за което е платено паркирането.


Промени

Бианор може да преразгледа правилата и условията за употреба на информацията в сайта по всяко време. Промените ще бъдат публикувани тук и влизат в сила от момента на публикуването им.

Внимание: За да използвате услугите, Вие следва да си осигурите достъп до Интернет, като си осигурите и необходимото за това оборудване, включително компютър, модем или друго техническо средство за достъп до Интернет мрежата, като заплатите необходимите за този достъп разходи.